O společnosti

Vážení zákazníci,
dovolte nám představit naši společnost NOEL - PLUS CV spol. s r.o. se sídlem v Chomutově.

Společnost jsme koncipovali tak, aby byla schopna poskytovat služby "na klíč". Díky tomu můžeme našim zákazníkům osobně garantovat nejvyšší kvalitu námi poskytovaných služeb. Orientujeme se na oblasti průmyslu téměř ve všech oborech. To nám umožňuje naše vědomosti a um optimálně využívat a naši odbornost dále rozvíjet. Nabízíme Vám dlouholetou tradici postavenou na odbornících, kteří mají až čtyřicetiletou praxi. Námi poskytované služby jsou na nejvyšší profesionální úrovni, a to po celou dobu naší existence.

Snahou pro udržení kvality je i zavedení systému kvality a environmentu do všech řídicích a výrobních procesů naší společnosti dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Během své existence si společnost vybudovala pevné místo na trhu a u svých zákazníků si dokázala vytvořit pověst kvalitního partnera pro řešení běžných i náročnějších problémů. O tom všem se můžete přesvědčit na našich stránkách.

Seznamte se s námi i Vy.

S úctou vedení společnosti NOEL - PLUS CV spol. s r.o.

Projekt: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců NOEL - PLUS CV spol. s r.o."

Naše firma se účastní projektu EU:
Projekt: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců NOEL - PLUS CV spol. s r.o."

Více informací o projektu naleznete zde.

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 14001:2016
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Oprávnění k činnosti na vyhrazených el. zařízeních
Oprávnění k činnosti 14900/5/11/EZ-M,O,R,Z-E1B,E1A
Svářečský dozor
HILTI - osvědčení

Politika kvality a environmentu

Společnost NOEL - PLUS CV spol. s r.o. považuje za hlavní cíl dodávat takové výrobky a poskytovat takové služby, které plně uspokojí požadavky a očekávání našich zákazníků při minimalizaci dopadu vůči životnímu prostředí.

Zajištění kvality a ohleduplnosti k životnímu prostředí našich výrobků a služeb zajišťujeme zavedeným integrovaným systémem managementu, který je dán organizační strukturou, stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi, identifikovanými procesy integrovaného systému managementu, dokumentovanými postupy a řízenými procesy a zdroji potřebnými pro zabezpečení kvality a ochrany životního prostředí.

Na základě této schválené „Politiky kvality a environmentu" vydává vedení společnosti každým rokem „Cíle, cílové hodnoty a programy kvality a environmentu" a zavazuje se zabezpečovat odpovídající zdroje pro jejich plnění. Mezi významné environmentální aspekty společnosti patří spotřeba energií a produkce odpadu, které společnost nabízí k jejich využití.

  • Požadavky a očekávání zákazníka stojí v řídícím a rozhodovacím procesu na prvním místě a společnost NOEL - PLUS CV spol. s r.o. musí zajistit, aby byla vyhledávaným partnerem v oblasti oprav elektrických strojů, realizace elektroinstalací a strojní výroby.
  • Zajistit maximální informovanost zákazníka o výrobcích, službách a činnostech nabízených společností NOEL - PLUS CV spol. s r.o.
  • Zajistit nepřetržité shromažďování, sledování, posuzování požadavku a potřeb zákazníka, zabezpečit informační zdroje o neshodných produktech, zabezpečit shromažďování připomínek zákazníka k dodávaným výrobkům a službám a provádění analýzy těchto činností pro rozhodování směrem k zákazníkovi.
  • Zabezpečit odbornou způsobilost pracovníků pro zajištění optimální úrovni znalostí a profesní odbornosti pro podporu splnění požadavků a očekávání zákazníka.
  • Udržovat a neustále zlepšovat efektivní a účinný integrovaný systém managementu tak, aby plnil požadavky na něj kladené.
  • Spoluprací s dodavateli a hodnocením jejich schopností plnit požadavky společnosti zajistit požadavky a očekávání zákazníka ve stabilitě kvality a environmentu výrobků a služeb.
  • Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a na základě jeho vyhodnocení jsou přijímána příslušná opatření k nápravě a upravovány cíle a cílové hodnoty a programy kvality a environmentu.
  • Hlavním cílem je minimalizace eventuálních havárií zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce přímo v naší společnosti i ve společnostech našich významných zákazníků.
  • Neustále snižujeme energetickou a surovinovou náročnost našich činností a usilujeme o prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Vedení společnosti se zavazuje, že všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými právními a jinými požadavky vztahujícími se k environmentálním aspektům společnosti.

NOEL – PLUS CV spol. s r.o., Dukelská 5637, 430 01 Chomutov